اها - aha

اها / aha
Lehçe-i Osmani


ها لرات تاها گبی اشارت ها
گبی ال عوام ز بانزدی —»
اشار اق نن.


ha leret ta gibi işaret ha gibi el avamız banızdı aşar ak ne


Lehçe-i Osmani | Cilt:1 | Sayfa:54 | Sıra:11Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.