اق اوه - ak ova

اق اوه / ak ova
Lehçe-i Osmani


اق اود اس. بوسنه پازارنده
بور مع قران وصشاسنلك
مركزی بر قصبه در —»


ak od üs bosna pazarında bur maa kıran vsşasnlk merkezi bir kasaba der


Lehçe-i Osmani | Cilt:1 | Sayfa:35 | Sıra:11ak ova - اق اوه maddesi sözlük listesi

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.