فاجع - Fâci'

فاجع / Fâci'
Kamus-ı Türki


ص عر. : فاجعه . )و جم
فاجع ا ون — غر بیته
ممنی ده فاجع در. اجیقلی
حزن وكدری موجب. اجیندیرر:
بر حال فاجع ، بر حكایه فاجعه.


s ar facia ve cem faci a venn girr beyte bitememeni de faci der acıklı hüzün kederi mucip acındırer bir hal faci bir hikaye facia


Kamus-ı Türki | Sayfa:976 | Sıra:3

Kaynak: Kamus-ı Türki - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.