اتباع - ittiba'

اتباع / ittiba'
Hazine-i Lugat


Hazine-i Lugat | Sayfa:5 | Sıra:13

Kaynak: Hazine-i Lugat - Çağdaş sözlükittiba' - اتباع maddesi sözlük listesi

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.