بیع

بیع Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ بَ ] (ع مص) بیعة. مبیع. خریدن و
فروختن (از اضداد). (از منتهی الارب).
پرداخت ثمن و دریافت مثمن یا بعکس (از
اضدادست). (از اقرب الموارد). خریدن و
فروختن. (ترجمان القرآن). خرید و فروخت.
(مهذب الاسماء). بیع از لغات اضداد و بمعنی ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ یَ ] (ع اِ) جِ بیعة. (منتهی الارب)
(ترجمان علامهٔ جرجانی). رجوع به بیعة
شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ بَ یْ یِ ] (ع ص، اِ) فروشنده و خرنده و
بهاکننده. ج، بِیَعاء، ابیعاء. (منتهی الارب).
خریدار. خرنده. المتبایعان. || بیع و بیوع؛
نیک فروشنده و خرنده. ج، بَیِّعون. (از لسان
العرب). || ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(بِ) [ ع . ] (مص م .) 1 - فروختن . 2 - خریدن .

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.