ابانه

ابانه maddesi sözlük listesi
ابانه Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ نَ ] (ع مص) رجوع به ابانت شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ ] (اِخ) صاحب قاموس کتاب مقدس
حدس میزند که رود بردی باشد و یونانیان
آنرا کریسوراوس مینامیده اند و در نزدیکی
دمشق واقع است و منبعش طرف مشرق،
کوهی است در بیست وچهارمیلی این شهر.
ابانه diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.