مغمد

مغمد Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ مَ ] (ع ص) شمشیر در نیام گذاشته.
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از
اقرب الموارد).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ غَ مْ مَ ] (ع ص) پوشیده کرده شده.
(غیاث) (از اقرب الموارد). || (اصطلاح
ادبی) نزد شعرا آن است که شاعر ارکان شعر
چندان که تواند بنهد که هر رکنی از آن اگر از
طول ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مَ مَ ] (ع اِ) مغمدالسیف؛ نیام شمشیر.
(از اقرب الموارد).
مغمد diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.