خاتون

خاتون Arapça ve farsça anlamları
Arapça - Türkçe sözlük

hanımefendi
Arapça - Türkçe sözlük

خاتُون

hanımefendi

Anlamı: saygı göstermek için kadınlara verilen bir isim
Farsça - Türkçe sözlük

hatun
Arapça - Arapça sözlük Metni çevir

I

الوسيط

(الخَاتونُ): المرأَة الشريفة. (د). (ج) خواتين. و- رباط الصوفية. (د).

II

معجم اللغة العربية المعاصرة

خاتون [مفرد]: ج خواتينُ: امرأة شريفة الأصل، عالية المقام، كان يُلقّب بها نساء الملوك.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(ترکی، اِ) خانم و بانو. این لفظ برای
احترام بنام زن متصل میشود مثل زینب
خاتون و سکینه خاتون. سابقاً عمومی بوده
لیکن اکنون مخصوص بعضی از ایلات و
دیه هاست و دیگران جای آن خانم استعمال
میکنند و برای مقدسات ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِخ) مادر طغشاده و زن بیدون
بخاراخداة بود. چون پسر شیرخوارهٔ او
پادشاه شد با عبیداللََّه زیاد که در سال ۵۳
هـ . ق. از جانب معاویه بحکومت خراسان
منصوب شده بود جنگید و شکست خورد،
سپس با تقدیم هدایائی به او ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِخ) دختر قطب الدین شاه بود که
در ۶۹۰ هـ . ق. برادر خود را که فرمانروا بود
کشت و بر سریر حکومت بنشست. این
رباعی از اوست:
بس غصه که از چشمهٔ نوش تو رسید
تا دست من امروز بدوش تو ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِخ) عنوان خاصی که «تومن» یا
«بومین خاقان» پیشوای ترکان در چین به زن
خود داد. (از شرح احوال رودکی سعید نفیسی
ج ۱ ص ۱۸۰).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِخ) کوهی است که از مشرق به
کوه گور سفید متصل است و ۳۸۰۰ گز ارتفاع
دارد. (جغرافیای تاریخی غرب ایران
ص ۳۳).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِخ) (مدرسهٔ... مهد عراق) نام
مدرسه ای در نیشابور بوده است. محمد
قزوینی در تعلیقات لباب الالباب (چ لیدن ج ۱
ص ۲۹۶) می نویسد: ابوالحسن علی بن زیدبن
محمد الاوسی انصاری در تاریخ بیهق در
ترجمهٔ حال ابوالفضل بیهقی می ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ تر. ] (اِ.) 1 - بانوی بزرگ زاده . 2 - کدبانو، بی بی .
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

خاتُون: سَيّدَة، اِمْرَأةٌ شَرِيفَة

lady; noblewoman
Arapça - Rusca sözlük Metni çevir

خَاتُونٌ

мн. خَوَاتِينُ

госпожа, знатная дама

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.