ژ

ژ Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(حرف) ژی یا زاء معقوده و یا زاء فارسی.
نشانهٔ حرف چهاردهم از حروف تهجّی است
و در حساب جُمَّل نمایندهٔ عدد نیست (مگر
اینکه قائم مقام زاء باشد) و در حساب ترتیبی
نشانهٔ عدد چهارده (۱۴) است.
ابدالها:
این حرف ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(حر.) چهاردهمین حرف از حروف فارسی .

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.